รับรองเอกสารต่างประเทศ

alternative

รับรองคำแปลเอกสาร

รับรองลายมือชื่อบุคคล

รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น

รับรองสำเนาเอกสาร

รับรองตัวบุคคล

รับรองเอกสารราชการ

ตัวอย่างลักษณะของนิติกรรมที่โนตารีรับรองว่าลงนามต่อหน้า

        อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลของเจ้ามรดกในประเทศไทยเพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ.

        อ้างว่าเป็นทายาทคนหนึ่งของเจ้ามรดก และไม่คัดค้านการที่ผู้จัดการมรดกจะขอจัดการมรดกของผู้ตายที่มีอยู่ในต่างประเทศ.

        แจ้งให้ธนาคารในต่างประเทศเบิกถอน และส่งเงินจากบัญชีที่ตนมีสิทธิเบิกถอน.

        ขอปิดบัญชีในต่างประเทศ และให้ส่งเงินที่เหลือเข้าบัญชีอื่นในธนาคารเดียวกัน หรือออกเป็นเช็คมาให้ .

การให้รับรองข้อความในเอกสาร

        การรับรองข้อความในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้านที่มีข้อความแสดงว่าบุคคลนั้นมีสัญชาติไทย .

        การให้โนตารีแปลเอกสาร และรับรองความถูกต้องของคำแปล .

        (กรณีเช่นนี้จะทำหนังสือรับรองเป็น Affidavit พร้อมข้อความรับรองให้ชัดเจนว่ารับรองอะไรบ้าง).
การให้รับรองเอกสารเป็นชุด

        รับรองสำเนาเอกสารประเภทบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ว่าถูกต้องแท้จริงตรงตามต้นฉบับที่เห็น .

        เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร หรือ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ .

        จะออกเป็น Affidavit หรือ Notarial Certificate.

พร้อมบริการและช่วยเหลือท่าน สอบถาม 064-5695464 ทนายภัสวรินท์

โทรเลย